KOSTELNÍ BETLÉMY NA PRAŽSKÉM ŽIŽKOVĚ (dokončení)

Jan Roda

Pokud označíme farní kostel sv. Prokopa jako jednu z dominantních staveb Žižkova, nemůžeme toto říci o kostelu sv. Anny. Chrám z roku 1911 byl postaven ve slohu beuronské secese a po omezenou dobu byl kostelem klášterním, pak i farním. Svou velikostí nepřevyšuje okolní zástavbu. Stavba tohoto kostela byla v souladu s dynamicky se rozšiřující hustou zástavbou, tehdy samostatného, města Žižkova.

Zdá se, že již v prvních létech fungování kostela jako farního, byly do chrámu pořízeny kostelní jesle. Jsou zvláštní a v Praze jediné tohoto typu. Betlémský příběh je vsazen do české krajiny. V přední části je nezvykle velká roubená chalupa, do jejíž kůlny se uchýlila svatá Rodina. V pozadí je zavěšeno plátno s vymalovanou českou krajinou. Figurky jsou asi 30 cm vysoké, zhotovené z tvrdé masy. V roce 1924 byl farářem sepsán scénář oslav Kristova narození, a to do všech detailů. Slavení mělo probíhat takto každoročně.

Průvod vychází ze sákristie (kříž, děti školní, 4 korouhve, 4 ministranti se svícemi, lucerny, dva ministranti, dva asistenti, celebrant) a ubírá se středem chrámu k jesličkám zahaleným. U jesliček zpívá: "Kristus narodil se nám" a chor odpovídá: "Pojďme a klaňme se mu." Jesličky se odhalí, elektrika rozsvítí a kněz, kleče 20 vteřin, rozjímá, přičemž zvony na věži zvoní. Pak chor zpívá koledu a po ní kněz: "Slovo tělem učiněno jest." Chor: "Aby přebývalo mezi námi" a kněz modlí se oraci z první mše svaté na Boží Hod (česky). Pak "Oroduj za nás, svatá Boží rodičko" a modlitba... a za zpěvu Narodil se Kristus Pán a hlaholu zvonů vrací se průvod k hlavnímu oltáři a začíná půlnoční mše svatá.

Nejstarším provozovaným kostelem na Žižkově je kostel sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie, zasvěcený patronům, kteří ochraňují při morových epidemiích. Stavba byla dokončena roku 1682 a je dokladem vyspělosti barokního stavitelství. Kostel není rotundou, jak se někdy říká. Byl postaven na půdorysu tvořící elipsu. U kostela sv. Rocha byla zřízena farnost pro dnes již zaniklou osadu Olšany. Kostel v současnosti není chrámem farním, ale pouze filiálním.

O vánočních svátcích se v kostele staví krásný betlém z dílny Břetislava Kafky z Červeného Kostelce. Byl pořízen relativně pozdě, v roce 1949. Farnost za něj zaplatila 55 000,- Kčs. Betlémská scéna je plna pohybu, krásně je vystižena atmosféra zázraku zrození Ježíše Krista. Jako u všech betlémů z této dílny musíme obdivovat preciznost provedené polychromie.

Listování v pamětní knize kostela neobjasnilo, zda tento betlém byl prvním, který se v chrámu stavěl. Vánoce se jistě v kostele slavily přiměřenou oslavou, ale jak? Kdo ví, možná jen před soškou Ježíška, uloženého do jeslí. Odpovídalo by to slavení velikonočních svátků, pro jejichž velkopáteční pobožnost byl v roce 1909 pořízen z milodaru nový Boží hrob.

Až se přiblíží vánoční svátky, vy přátelé jesliček budete zvažovat, na který betlém se letos půjdete podívat, uvažte, zda nezvolíte poznávací okruh, vedený pražskou čtvrtí Žižkov.

Pozn.: Památník osvobození na Žižkově měl za doby první republiky také svůj betlém.

Prameny: vlastní terénní průzkum, Pamětní kniha kostela sv. Rocha (Archiv hl. m. Prahy)