VÝSTAVA V KLADNĚ - DŮSTOJNÁ OSLAVA DESETILETÍ SPOLKU
Milan Zábranský

S návrhem udělat výstavu ve spolupráci s kladenským magistrátem v Galerii kladenského zámku přišel Ing. Bohumil Vykouk. A ukázalo se, že šlo o dobrou volbu, jak z hlediska prostor, tak z hlediska spolupořadatelství. Statutární město Kladno se postaralo o výstavní sály, jejich vybavení, výzdobu, propagaci, dopravu větších exponátů, my pak o exponáty, jejich postavení a aranžování.

K dispozici jsme dostali šest sálů a chodbu se čtyřmi zasklenými výklenky v prvním patře zámku, přestavěného v letech 1739-40 Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem pro břevnovské a broumovské benediktýny. Použity byly i četné klip rámy s plakáty našich bývalých výstav a obrázky betlémů rozvěšené po stěnách. V jednom výklenku na chodbě bylo vedle plakátu stávající výstavy krátké představení Spolku českých betlemářů a jeho činnosti.

První sál byl věnován památce loni zemřelého čestného člena SČB p. Jiřího Součka. Vedle jeho největšího betlému bylo vystaveno i několik menších, reliéfní triptych a loutky. Na stěně byla umístěna jeho fotografie s krátkým textem. Pestře polychromované a svérázně řezané figurky pomohly odlehčit smutek nad ztrátou tohoto milovníka života a krásy. V části jedné vitríny byla ukázka starého králického řezbářství ze sbírky p. Čecha.

Druhé místnosti kralovaly dvě Jarmily, betlemářky s velkým B: keramička paní Jarmila Straková s velkým keramickým betlémem a řezbářka Jarmila Haldová se svým rozpracovaným "Betlémem pro manžela". Ač ještě nedokončený, už teď zabírá plochu takřka 4 m2. Sál byl doplněn několika skříňkovými a papírovými betlémy a jednou vitrínou, které dominoval nepolychromovaný řezaný betlém Ing. Danuše Pospíšilové.

Třetí sál byl přehlídkou tvorby řezbáře Ing. Jana Rody s pěti betlémy a velkou sochou rybáře. V sousední vitríně byly práce jeho přátel z Rumburska, pánů Koděry a Martínka. Na opačné straně místnosti byla vitrína se skleněnými betlémy ze sbírky Mgr. Karla Hazdry a na stolech mimo jiné jediný vystavovaný mechanický betlém Mgr. Bohumila Duška.

V další místnosti byl v centru pozornosti největší vystavovaný betlém pana Karla Hajného z Plas, hajného v důchodu. Nejde o našeho člena, ale betlém nám nabídla k vystavení jeho dcera s tím, že tatínek by rád vystavil svůj betlém, který od svého penzionování až do věku osmdesáti let vyřezal. Nepolychromovaný dřevěný betlém o rozměrech 3,5 x 1,6 m budil velkou pozornost, jak velikostí, tak růzností scén betlémských, lesnických (např. řada zastřelených divočáků u posedu), z běžného života, z hospodářského dvora až po cirkusové vystoupení. Když jsem zjišťoval podrobnosti k jeho přepravě, dozvěděl jsem se, že jde o deset kusů, pod čímž jsem si představil deset krabic. Jaké však bylo překvapení, když betlém zabral celý prostor skříňové dodávky, protože figury i kulisy byly pevně namontované na latích, které se jen postavily na připravené podstavce. Autor má totiž svůj betlém celoročně doma postavený. Jeho sestavení trvalo čtyřem rodinným příslušníkům pod dozorem autora necelou hodinu, včetně ozdobení chvojím, které si přivezli.

Zajímavostí zde byl také betlém kreslený na překližce se spoustou velbloudů p. Pavla Kučery, obyvatele Domova svaté rodiny v Praze, kterému se splnilo jeho přání vystavit svůj betlém na vánoční výstavě.

Historické jesličky zastupoval skříňkový betlém z přelomu 18. a 19. st., zapůjčený Středočeským muzeem v Roztokách a celou šíři své betlemářské tvorby představil výtvarník Pavel Pecina.

V následující úzké místnosti, která byla původně předsíní k největšímu sálu, byl vystaven velký deskový betlém autorů Jindry Šmídové a Jiřího Trnky zapůjčený z Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Muzeu jsme na oplátku slíbili zapůjčení betlémů na jejich výstavu příští rok. Na stěnách viselo několik podmaleb na skle, betlém malovaný na hedvábí a betlém slámový.

V posledním, největším sále, byly vystaveny papírové betlémy p. Františka Karase, vybrané výhradně ze zahraniční produkce. Podobně, sbírce betlémů z celého světa, byla věnována jedna ze tří prosklených vitrín. V další pak byly starší betlémy dřevěné a ve třetí převážně drobné betlémy současných autorů. Pod vánočním stromečkem byly postaveny dva betlémy keramické, vymodelované žáky Základní školy a Malostranského gymnázia pod vedením prof. Jany Dlouhé.

Celkem bylo vystaveno více jak 150 betlémů, které poskytlo 36 zapůjčovatelů z řad členů i nečlenů SČB, dvě muzea a škola. Pokud jde o materiál betlémů současných tvůrců, největší počet jich bylo keramických a jejich tvůrci, jak je to dnes obvyklé, byly vesměs ženy s jedinou výjimkou, kdy pomáhal manžel.

Díky nabídkám našich členů jsme dokázali naplnit prostory, z jejichž plochy jsme měli zpočátku strach. Ale nakonec jsme museli pro nedostatek místa některé betlémy odmítnout. Počet návštěvníků výstavy dosáhl takřka 2500. Mnoho zapůjčovatelů nám pomohlo tak, že přijeli své betlémy si postavit sami. Jmenovitě bych pak chtěl poděkovat těm, kteří v zámku trávili se mnou velkou část týdne před vernisáží i čas při likvidaci výstavy - Petru Veverkovi, Lence Urbanové a Ing. Bohumilu Vykoukovi. Za město Kladno se o nás vzorně starala paní Michaela Müllerová a správce zámku pan Filip Žán. Ti všichni mají zásluhu na uspořádání jedné z největších výstav betlémů loňských Vánoc u nás a na důstojné reprezentaci našeho Spolku českých betlemářů.