PŘEHLED BETLEMÁŘSKÉHO TISKU V ČR
Milan Zábranský

Při častém hledání článků o betlémech jsem v době před rokem 1990 nenašel žádnou zmínku v českém tisku, který by se dané tematice speciálně věnoval. V mnoha novinách a časopisech byly hlavně v době Vánoc četné články, občas i na pokračování o některém betlému, tvůrci nebo zeměpisné oblasti, kde se této tvorbě dařilo, ale vždy šlo jen o jednotlivosti. Protože před 2. světovou válkou byly některé betlemářské oblasti obydlené hlavně německým obyvatelstvem, je možné že tam si nějaký časopis vydávali, ale ten se mně nepodařilo nalézt.
Teprve po tzv. "sametové revoluci" se začala tato literatura objevovat ve větším počtu a pro mnohé z nás se to stalo až nepřehledné. Proto jsem se pokusil udělat malý přehled toho, co vyšlo a některé dosud i vychází.

BETLÉMY A BETLEMÁŘI vydává jako čtvrtletník České sdružení přátel betlémů (ČSPB).
Po založení ČSPB 10. listopadu 1990 v Hradci Králové došlo 1. prosince 1990 k vydání prvního čísla nejstaršího českého betlemářského časopisu. Jeho vydavatelem bylo nejprve Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem, od čísla 6 se stalo vydavatelem ČSPB. Jeho redaktorem byl PhDr. Vladimír Vaclík, který byl také velmi častým autorem článků. Když okolo roku 2005 ze zdravotních důvodů končí, stává se předsedou redakční rady Ing. Ludvík Mátl. Tištěný časopis ve formátu 145 x 205 mm se od čísla 59 zvětšil na 150 x 225 mm. V březnu 2021 vyšlo zatím poslední BaB s číslem 113.

BETLEMÁŘ vydává Spolek českých betlemářů.
Historie vzniku našeho časopisu je složitější než u ostatcích zde uvedených tiskovin.
Pražská pobočka ČSPB vznikla na podnět Petra Vokouna hned po založení Sdružení. První časopis se nazýval "Betlém - list pražských betlemářů" a vydával ho tehdejší předseda František Valena od března 1993. Byly to xeroxované zprvu dva listy formátu A4 se zprávami, životopisy betlemářů a dalšími zajímavostmi. Postupně však začínala převažovat monotematicky zaměřená čísla doplněná starými reklamami a smyšlenou kronikou pražského betlemářství. František Valena si tak plnil svůj dětský sen, o kterém mně vyprávěl - vydávat si své noviny. Betlém vycházel 6x měsíčně a do roku 2006 vyšlo 67 výtisků. Číslo 61, věnované loutkáři Vojtěchu Suchardovi, pan Valena stáhl pro údajnou chybnou informaci a chystal opravené vydání, ke kterému už pro jeho úmrtí nedošlo.
Chybějící aktuální informace o každoročních výstavách, životě pobočky a betlemářském hnutí se pokusil velmi úspěšně doplnit Mgr. Bohumil Dušek vydáváním Zpravodaje pražských betlemářů. První číslo vyšlo 31. 1. 2002 a bylo xeroxované ve formátu A4 a podle potřeb mělo 4 nebo 6 stran. Zpravodajů bylo vydáno do roku 2006 celkem 26.
Když 12. 4. 2006 z pražské pobočky ČSPB vznikl samostatný Spolek českých betlemářů, požádal Mgr. Dušek Ministerstvo kultury o povolení vydávat pětkrát do roka časopis Betlemář, dostali jsme evidenční číslo MK ČR E 16807 a s redakční radou Mgr. B. Dušek, Ing. J. Roda, doc. Ing. M. Zábranský vydáváme ve formátu A5 tento časopis dodnes. Prvních deset čísel bylo xeroxovaných, od 11. čísla tiskne časopis společnost On tisk, s r. o., původně Art living, s r.o. Zatím poslední číslo 78 Betlemáře držíte ve svých rukou.

ZPRAVODAJ PŘÍBRAMSKÝCH BETLEMÁŘŮ vydávají Příbramští betlemáři - spolek pro zachování betlemářské tradice v městě Příbram a okolí.
Spolek vznikl z české numismatické společnosti, která se scházela už podstatně dříve a vedle sbírání mincí se několik lidí také zabývalo záchranou a stavěním jesliček a historií regionu již daleko dříve. Jak uvádí v čísle jedna Zpravodaje dlouholetý starosta Příbramských betlemářů (to je titul jejich předsedy) Ján Chvalník, který se začal zúčastňovat jejich činnosti již v roce 1975.
Po vzniku Českého sdružení přátel betlémů se k nim připojili jako jejich pobočka, ale následně pro různost názorů hlavně na finanční hospodaření se vzápětí osamostatnili. V prosinci roku 1997 vydávají první číslo Zpravodaje, kde se vedle činnosti Spolku věnují historii betlémů celého příbramského regionu, významným rodákům apod. Vedle toho nechávají vytvářet betlémské medaile a pořádají četné betlemářské výstavy nejen v Příbrami ale po celé ČR. Mají také své stálé muzeum na dole Řimbaba.
V rámci ediční činnosti vydali několik příloh ke Zpravodaji jako Rady začínajícím řezbářům, dva Seznamy knihovny, kterou spolek vlastní, Kristovo narození na medailích nebo o Příbramských madonách a další.
Časopis vychází jako občasník a jeho redaktorem i hlavním přispěvatelem je Ján Chvalník. Až dosud vyšlo 62 čísel.

BETLÉMSKÁ HVĚZDA. Zpravodaj jihočeských betlemářů, vydává jihočeská pobočka ČSPB ve spolupráci s Okresním muzeem v Jindřichově Hradci.
Informuje převážně o činnosti jihočeských betlemářů a akcích pořádaných muzeem v Jindřichově Hradci, jeho betlemářských aktivitách, jako jsou tři uspořádaná mezinárodní betlemářská sympozia, soutěž o Krýzův nožík i četné vánoční výstavy. Tištěn na dva listy formátu A5 pod redakcí pracovnice muzea Mgr. Alexandry Zvonařové vychází od dubna 1995 až doposud. V roce 2020 vyšlo zatím poslední, 32. číslo.

BETLÉMSKÉ NOVINY. Zpravodaj Betlemářů Plzeňska, pobočky Spolku českých betlemářů.
Nulté číslo vyšlo po 14. 2. 2002, kdy se uskutečnila zakládající schůze za účasti 13 zájemců v Přešticích, kde bylo dohodnuto, že bude vydáván občasník "Betlémské noviny". Od druhého čísla (28. 8. 2000) je vždy uvedeno datum vytištění. Jeho vydávání se od počátku věnovala tehdejší předsedkyně pobočky PhDr. Jiřina Hánová. Byl a dosud je xeroxovaný o rozsahu 6 až 8 stránek. Od 7. čísla bývá prostřední strana barevná a postupně jsou barevné i všechny ilustrační fotografie.
Zpravodaj vychází stále a v závěru února 2021 vyšlo již 62. číslo. O vydávání časopisu se v poslední době stará Mgr. Ivana Sieberová.

TICHÁ NOC - občasník Staropražských betlemářů.
Na 2 až 6 stranách formátu A5 jsou články o různých sběratelských tématech, která vydavatele zajímala, jako medaile, devocionální grafika, pohlednice nebo betlemářská tematika včetně výstav, na kterých se pobočka podílela. Zpočátku, kdy začal občasník vycházet (v roce 1997), je uváděn jako redaktor Ing. Jiří Votruba, od 3. čísla v roce 2001 Milan Baše. O dalším osudu zpravodaje nevím, že by byl ještě vydáván, mi není známo.

NESEM VÁM NOVINY - občasník pro betlemáře. Vydává Betlém Klub - regionální pobočka ČSPB.
Xeroxovaný občasník formátu A5 začal vycházet v roce 2000 a po dovršení 26 čísel zanikl v roce 2009. Na 4 nebo 6 listech byly vedle každoroční reklamy na pravidelnou výstavu v areálu kostela P. Marie Sněžné v Praze vlastní nebo převzaté zajímavé články týkající se betlémů a jejich tvůrců. Občasník vydával Ing. Jiří Votruba, který také vede Betlém Klub.

SLYŠTE, SLYŠTE...občasník regionu Šternberk a Haná.
Jen pro úplnost uvádím občasník, který vyšel jen ve třech číslech formátu A5. Z toho Vánocím bylo věnováno jen jediné číslo 1/1998, které vydal 14.12.1998 ve Šternberku betlemář prof. Milan Hornišer. Další dvě čísla označená stejně jako 2/99 vyšla 1.4.1999, mají různý obsah a jsou obě věnována Velikonocím.