DENÍKY JEZUITSKÉ KOLEJE SVATÉHO KLIMENTA
Jan Roda

Při setkání nad starým výtiskem rorátních modliteb jsem byl upozorněn pracovnicí Strahovské knihovny při Královské kanonii premonstrátů na Strahově v Praze, paní Mgr. Hedvikou Kuchařovou Ph.D., na zajímavou skutečnost. Ve fondu této knihovny jsou uloženy psané letopisné záznamy k událostem, které byly důležité pro jezuitskou kolej sv. Klimenta na Starém Městě pražském. První část rukopisu Diarium Collegii Societatis Jesu Pragae ad Sanctum Clementem 1560-1583 obsahuje průběžně vedené záznamy, které byly zapisovány pravidelně. Jsou tedy staršího data než spis Historia collegii S.J. Pragensis ad S. Clementem annorum 1555-1610, 1618, 1620, uložený v Národní knihovně České republiky v pražském Klementinu a připisovaný B. Balbínovi.

V Diariu, které se vztahuje k prosinci roku 1562, je uveden krátký záznam "Lidé se seběhli, aby obdivovali jesličky postavené na oltář" (překlad Mgr. H. Kuchařová). Oním záznamem je třetí řádka textu od spodu (viz obr.). Též v záznamu, psaném o rok později, 25. prosince L.P. 1563, můžeme číst o jesličkách, postavených v kostele sv. Klimenta v Praze. V překladu Mgr. H. Kuchařové bylo napsáno: "Nový oltář s obrazy andělů a proroků byl krásně ozdoben obrazem (sochou) Panny Marie s novorozeným Děťátkem v jesličkách s oslem a volkem. K oltáři se seběhlo (sešlo) velké množství lidí." Autentické dobové záznamy nás utvrzují v dřívějším poznání, že pražští jezuité od sv. Klimenta opravdu stavěli v létech 1562 a 1563 kostelní jesle, které vzbudily zájem veřejnosti. Digitalizace starých dokumentů dospěla dnes již tak daleko, že do shora uvedených písemností lze nahlédnout ve vlastním počítači. Je to výzva k prozkoumání dalších záznamů, jak před rokem 1562, tak i těch pozdějších. Znalost latinského jazyka je však nezbytností. Nelze ani vyloučit poznání dalších skutečností, které by rozšířily naše vědomosti o historii betlémů v naší vlasti.

Podklady:

- Diarium Collegii Societatis Jesu Pragae ad Sanctum Clementem 1560-1583 Knihovna Královské kononie premonstrátů na Strahově v Praze
https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KKPS__DC_III_20___42DVIN2-cs

- Historia colegii S. J. Pragensis ad S. Clementem I.A.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika;

https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__I_A_1_______2EIBM4D-cs

- Poděkování za odbornou pomoc Mgr. H. Kuchařové, Ph. D.