BETLÉMSKÁ KAPLE BOHEMKA
Bohumil Dušek

Betlémskou kapli na pražském Starém městě samozřejmě všichni známe, už jen pro každoroční vánoční výstavy, které se v jejím sklepení konají. Betlémské kaple najdeme ale i jinde, např. v Praze na Žižkově, v Berlíně, v Národní katedrále ve Washingtonu, na Ukrajině. A právě té ukrajinské se budeme dnes více věnovat.

V srpnu 1905 v dolině bezejmenného přítoku řeky Čičikleja v Ananěvském újezdu Chersonské gubernie Ruského císařství (nyní Vradijivský okres Mykolajivské oblasti na Ukrajině, severně od Oděsy), založili vesničku nazvanou Bohemka potomci pobělohorských evangelických exulantů původem ze Zelova v Polsku a evangelíci z Čech bratři Ignác Andrš, Fridrich Horta, Fridrich Jelínek (*1867, †1957), Pavel Poláček (*1879, †1957) a František Zlatník (*1868, †1933) s rodinami. Už za rok, kdy do Bohemky přišel Vilém Rejchrt (*1835, †1910), rodák ze Zelova, písmák, kantor a malíř, vznikl reformovaný sbor, který existoval do r.1962, kdy byl donucen sovětskou vládou zanechat činnosti.
Po vzniku nezávislé Ukrajiny (24.8.1991) byl v únoru 1992 sbor obnoven jako český nezávislý evangelický bratrský sbor. Laickým kazatelem byl zvolen Josef Jančík, rodák z Bohemky. Myšlenka o stavbě českého evangelického kostela v Bohemce na Ukrajině byla poprvé vyslovená ve Lvově 2. června 1993 v rozhovoru vikáře Českobratrské církve evangelické (ČCE) z Hrabové Václava Hurta a Alexandra Drbala. Vikář Hurt ji podpořil, napsal o ní a o jiných snahách krajanů článek do církevního tisku a seznámil s nimi také synodní radu ČCE. Synodní rada se rozhodla, že ČCE stavbu kostela organizačně a finančně podpoří. Příprav ke stavbě se ujal tajemník synodní rady ČCE Jan Sláma, který vyhledal pro vypracování projektu architekta Petra Pirochtu z Brna.
Projekční práce byly zahájeny 14. ledna 1994 při návštěvě Petra Pirochty spolu s vikářem Václavem Hurtem a farářem ČCE z Brna Pavel Kalusem v Bohemce a ukončeny v dubnu 1994. Základní kámen ke stavbě kostela byl položen 28. srpna 1994 za účastí synodního seniora ČCE Pavla Smetany, tajemníka synodní rady ČCE Jana Slámy, prvního velvyslance České republiky na Ukrajině Pavla Máši, spolupředsedy Československé kulturně osvětové společnosti J. A. Komenského na Ukrajině A. Drbala a představitelů místní vlády. Při této příležitosti tajemník synodní rady ČCE Jan Sláma předal sboru také finanční částku od ČCE na stavbu kostela. Dalších organizačních a stavebních prací se ujal předseda krajanského spolku Čeští bratři (od r. 2005 Bohemka) a kurátor sboru Josef Hart. V podmínkách složité ekonomické situace na Ukrajině obstarával sám všechny potřebné stavební materiály pro stavbu Bez přehnání lze tvrdit, že bez jeho obětavé činnosti by první český evangelický chrám v nezávislé Ukrajině nebyl. Za svou činnost při stavbě Betlémské kaple v Bohemce byl 21. června 1997 zvolen čestným členem občanského sdružení Exulant.
Stavba začala 10. června 1995. Stavební práce vykonala brigáda, složená z členů ukrajinské evangelické mise "Promiň nadiji" z nedalekého Pervomajska. Posvěcení prvního českého evangelického kostela v Bohemce na Ukrajině - Betlémské kaple - se konalo 20. října 1996. Účastnili se zástupci Českobratrské církve evangelické, Ministerstva zahraničních věci ČR, Kanceláře prezidenta republiky, České národní rady Ukrajiny, velvyslanectví ČR na Ukrajině, krajanských spolků a místní vlády. K této slavnosti zaslal pozdravný dopis také prezident České republiky:

Vážení přátelé, milí krajané!

Shromáždili jste se ke slavnostnímu otevření nově vybudovaného sborového domu Českých bratří a zároveň si připomínáte již více než devadesátiletou historii své obce. Dovolte mi, abych Vás všechny při této slavnostní příležitosti srdečně pozdravil.
Těší mne vědomí, že jste si po staletí, vzdálení vlasti svých předků, uchovali vědomí sounáležitosti s českým národem a znalost mateřského jazyka. Oceňuji, že dále uchováváte a šíříte českou kulturu ve své dnešní vlasti. A zejména si vážím vaší odvahy a pevnosti, s níž jste si přes všechny útrapy a nesnáze dokázali uchovat víru svých prarodičů. Naplňuje mne obdivem Vaše vůle k uchování dědictví víry a vážnost, s kterou jste přes všechny nepříznivé historické okolnosti dokázali zachovat i své českobratrské kancionály.
Děkuji na tomto místě i představitelům Českobratrské církve evangelické za podporu a pomoc nejen duchovní, ale i materiální, kterou poskytla vašemu společenství.
Přeji Vám, aby již nebyly přerušeny přátelské kontakty s historickou vlastí vašich předků, k jejímuž kulturnímu odkazu se hlásíte, abyste i nadále mohli udržovat a rozvíjet své kulturní dědictví víry k vzájemnému obohacení nás všech. Přeji Vám vše dobré.

Václav Havel

V r. 2002 byla díky podpoře církevních institucí i soukromých donátorů dostavěna věž a v následujícím roce byl zavěšen zvon, vážící 64 kg.

Kaple je určena pro bohoslužebné účely, zejména pro kázání, a to kázání v mateřském jazyce, tj. v češtině, ale také pro činnost krajanského spolku. Betlémská kaple tak pomáhá posilovat vzájemnou solidaritu a identifikaci členů komunity jakožto Čechů při sdílení společných zájmů, historie, životních zkušeností a krajanských variant české kultury. Spolek umožňuje rozvoj kreativních činností, poskytuje seberealizaci, poskytuje útočiště v dobách nelehkých.
V jakém stavu je stavba nyní - pokud vůbec ještě je - nevíme. Nachází se blízko oblasti, kde probíhají tvrdé boje, takže můžeme jen doufat, že tuto dobu přežije.

Za použití různých internetových zdrojů.