ANDĚLÉ
Jan Roda

V tomto čísle zahajujeme reprízu seriálu Postavy v betlémské scéně. Trochu se tím vracíme k tématu, které se v našem časopise objevilo brzo po zahájení jeho vydávání, ale přidáváme dnešní pohled, obohacený o nové poznatky. Některé postavy jsou téměř povinné, jiné se vyskytují méně, některé jen raritní. Tak se na ně postupně podíváme. A zahájíme anděly.

"Tu anděl Páně stanul u nich a jasnost Boží je ozářila..." (Lukáš 2, 9)

Postavy andělů mají v našich betlémech stálé místo. Odkud se vzaly ty tajemné postavy neznámého světa, odkdy mají své místo ve scéně, jež zobrazuje Kristovo narození?

Ve druhé kapitole biblického dějepisu pro obecné školy z roku 1895 se píše: "...mimo viditelný svět stvořil Bůh též svět neviditelný, totiž nebeské duchy - anděly...". Slovo anděl je odvozené z řečtiny a označuje posla, který předává zprávu. Pro křesťanství jsou andělé posly božími se zvláštním, osudovým úkolem. Archandělé jsou nejvyššími z andělů. V bibli se setkáváme se jmény tří archandělů - Michaelem, Rafaelem a Gabrielem. Posledně jmenovaný je známou betlémskou postavou. Setkáme se s ním již v obraze Zvěstování Panně Marii.

Příběh vlastního narození Krista bývá spojen s anděly, kteří jsou obklopeni boží září. Andělé pak zpívají: Sláva Bohu. To, že vzdávají slávu Bohu, znamená, že mu přiznávají velikost jak na zemi, tak i na nebi. Uctívají Kristovo narození, které je Bohem požehnáno. Gloria je liturgický zpěv ke slávě boží. Pro scénické zvýraznění uctění se umísťuje nad jesličkami anděl se stuhou a nápisem: Gloria in excelsis Deo. Na rozdíl od chrámových jeslí se v lidových betlémech užívá český překlad - Sláva na výsostech Bohu. Anděl nesoucí stuhu se nazývá andělem Gloria neboli andělem Slávy. Můžeme říci, že je v dané chvíli tím nejdůležitějším z andělů, neboť je nositelem dobré zprávy. Proto často vidíme jeho bohaté zlacení roucha, stuhy a křídel. Stuha s popisem se v církevních kruzích nazývá mluvící páskou. V lidových betlémech se můžeme setkat i se zkomolenými texty, které odrážejí úroveň pravopisné vyspělosti, nebo i chatrnou znalost latiny jednotlivého tvůrce. Ostatní andělé, kteří obklopují anděla Slávy, naplňují výklad slov Nového zákona. Radost z Narození mnohdy prokazují tím, že vyhrávají na rozličné nástroje, strunové, foukací i bicí. V betlémech, které vznikly v německy mluvících zemích, můžeme vidět přímo andělská rojení, mnohdy z obláčku sledované Bohem Otcem.

Byla to opět okřídlená bytost, anděl Páně, kdo se později ukázal pastýřům, aby jim zvěstoval radost, která pramenila z Kristova narození. Snad právě proto, že s andělem Páně bylo ještě "...množství duchů nebeských...", chápeme, že "zvěstovacím" andělem byl sám archanděl Gabriel. Příběh o zvěstování pastýřům je vděčným tématem pro výtvarné zpracování. Tvůrcům umožňuje zobrazit nejen posla božího, ale hlavně překvapení, údiv a mnohdy zděšení těch, kterým je zpráva určena. Jejich neklid přechází i na střežená stáda. Proto v orlickoústeckých betlémech jen málokdy chybí "splašené stádo".

V domácích, ale i v kostelních betlémech vídáme často zajímavé seskupení. Je jím anděl, který probouzí spícího pastýře-lenocha. V symbolické zkratce můžeme ve výjevu nalézt výzvu posla božího k bezvěrci. Jen na pastýři-lenochovi záleží, zda bude následovat své bratry na cestě k jesličkám. Toto poslání plní anděl Strážný, vždyť ochraňuje jeho duši, dbá o jeho dobro. S andělem Strážným se setkáváme i v obraze "Útěk do Egypta".

Příběh svatých Tří králů není vázán na andělská poslání. Vnuknutí, které se mudrcům dostalo, se obešlo bez účasti božích prostředníků - andělů. Praví se však, že vidíme-li nad jesličkami anděly s troubami, jsou fanfáry určeny k přivítání průvodu svatých Tří králů. Zato anděla Páně nalezneme v příběhu, na jehož konci je odchod Svaté rodiny do Egypta.

Na jih od naší země vidíme nad betlémy zavěšené seskupení záře, Boha otce, spících andělů i andělů putti. Jde o andělský sbor, vždy připravených tlumočit přání a vůli Boha otce nám, pozemšťanům. Anděl Gloria, shora popisovaný, je jedním z nich.

Uvedený výčet zobrazení andělů nemůže být úplný. Lidová tvorba rozvedla základní příběhy, ve kterých vystupují andělé, do četných forem zobrazení a následných seskupení. Právě objevování nového je jednou z ušlechtilých forem badatelské práce v betlemářství.