UMĚLÁ INTELIGENCE A BETLÉMY

Bohumil Dušek

Umělá inteligence je v poslední době dost často frekventovaný pojem ve všech druzích médií. Dokonce je možné, že při zpětném pohledu se rok 2023 stane dobou, kdy se praktické aplikace umělé inteligence staly zlomovými pro fungování mnoha oborů. Definovat přesně, co je umělá inteligence (také často nazývaná anglickou zkratkou AI - Artificial Intelligence – zatím se převážně komunikuje v angličtině), není úplně jednoduché. V televizním naučném pořadu to byla jakási plechová bytost (samozřejmě bezpohlavní), v komentáři jednoho novináře to byla trochu sofistikovanější myčka na nádobí. To je obojí špatně. (I když nějaký plechový listonoš by se docela hodil, aby nosil poštu každý den a ne jen jednou za čas.) Nejsem zas takový odborník přes umělou inteligenci, abych vynášel jednoznačné soudy, tak se pokusím o vysvětlení z mé laické pozice. Umělou inteligenci (někteří experti raději používají název neuronová síť) chápu jako vysoce výkonný počítač, který se postupně učí, umí nejen vyhledávat podle zadání ve své databázi (to většina z nás na počítači ovládá), ale shromážděné poznatky umí samostatně zpracovat nebo využívat pro další zpracování. Čím více poznatků bude k dispozici, tím lépe zadaný úkol splní. Ale zůstane v mezích toho, co zjistil. Umělá inteligence nemá chutě, touhy, přání, životní postoje. Je to velmi komplikovaný nástroj, který se vyvíjí podle pokynů člověka a pro jeho potřeby. A může se stát nebezpečím pro lidstvo? Těžko můžeme přesně předvídat, jaká bude inteligence třeba za padesát let, ale víme, že každý vynález se může zneužít nebo využít pro válečné účely, ale také každý vynález popostrčil lidstvo technologicky dopředu. S umělou inteligencí to zřejmě nebude jiné.

Tolik obecně úvodem a vraťme se k titulku. Je vůbec možné spojení umělé inteligence s betlémy? To samozřejmě nemůže napadnout vyhraněné technology (nebo spíše technokraty) a vědce, kteří se umělou inteligencí zabývají – ti řeší úplně jiné problémy - ale může to napadnout mírně poučeného betlemáře. Tak jsem si tuto otázku položil a o odbornou pomoc požádal vnuka Martina Duška, který se zabývá umělou inteligencí v rámci studia na Ostravské univerzitě. Toho to okamžitě zaujalo a uložil AI vytvořit několik typů betlémů, např.: obecně betlém (v angličtině je to přesnější: nativity scene – scéna Narození), moderní betlém, realistický betlém, český tradiční betlém atd., a od každého typu několik obrázků. Výsledkem nejsou originály, ale také ne kopie. Jsou to výtvory inspirované betlémy, které AI měla k dispozici. A větší inspiraci přináší více betlémů.

Jaká jsou kritéria pro vytvoření díla? Na to se můžeme AI zeptat a dostaneme odpověď.

Pro příklad jsme zvolili naše české betlémy, takže úkol zněl: navrhni tradiční český betlém. A odpověď:

Tradiční český betlém je typickým vánočním řemeslem, který zobrazuje narození Ježíše Krista. Zde je návrh tradičního českého betlému:

1. Materiály: Pro výrobu tradičního českého betlému je vhodné použít dřevo, případně karton nebo papír. Dřevěné betlémy jsou odolnější a mají delší životnost, zatímco papírové či kartonové betlémy jsou jednodušší na výrobu.

2. Pozadí: Vyberte vhodné pozadí pro váš betlém. České betlémy často zobrazují scenérie z českého venkova, jako jsou vesničky, polní cesty, lesy nebo pastviny. Pozadí můžete ručně malovat nebo vytisknout.

3. Postavy: Kromě hlavních postav (Ježíš, Marie, Josef) můžete do betlému zařadit další biblické postavy, jako jsou pastýři, andělé, králové či zvířata. Typické české betlémy často zahrnují i místní postavy, jako je kovář, mlynář nebo hudebníci. Postavy můžete vyřezat z dřeva nebo vytvořit z modelovací hmoty.

4. Stavení: Vyrobte stavení pro Ježíše, Marii a Josefa. Tradiční český betlém zobrazuje stáj s dřevěnými trámy a doškovou střechou. Stavení můžete vyrobit z dřeva, kartonu nebo papíru.

5. Osvětlení: Pro vytvoření atmosféry můžete do betlému umístit malá LED světla nebo svíčky, které osvětlí scénu a dodají jí živý vzhled.

6. Scénografie: Přidejte další prvky, které zvýrazní kouzlo českého venkova, jako jsou malé dřevěné ploty, stromy, keře, studny nebo vozy. Tyto prvky můžete vyrobit z různých materiálů, jako je drát, dřevo, papír nebo textil.

7. Sestavení: Až budete mít všechny součásti připraveny, sestavte betlém podle svého návrhu. Umístěte postavy do scény a přidejte osvětlení a scénografii.
8. Dokončení: Nakonec můžete betlém natřít lakem, aby byl odolnější a vydržel déle.
Možná, že bychom leccos mohli formulovat jinak nebo popis rozšířit, některé termíny nejsou úplně dokonalé, ale znovu opakuji, je to výsledek limitovaného výběru a úrovně výuky. Ale kdybychom hledali odpověď na internetu, znamenalo by to probírat se stovkami souborů a třídit je, což by trvalo hodně dlouho. U AI je to otázka několika minut.

Když se podíváte na obrázky, asi rychle zaznamenáte, že kvalita není kdovíjaká, což je vidět hlavně na obličejích. To je otázka stupně "výuky", obsahu databáze a způsobu zadání. Čím přesnější zadání, tím přesnější výsledky. Tady bylo zadání jednoduché a bylo tak dostatečně splněno.

Všimněte si zajímavosti - na posledním obrázku je hůl jaksi v prostoru u Panny Marie. To zjevně v žádném reálném betlému není, ale AI "ví", že hůl v betlému často je, a "někam" ji tedy přiřadí. Zajímavé je, že to je ojedinělá anomálie, jinak je hůl správně u sv. Josefa nebo pastýře. Lépe betlémy vypadají ve formě kresby nebo malby, u trojrozměrných to spíše vypadá jako málo kvalitní fotografie nějakého konkrétního betlému. Ale není – je to osobitá tvorba (jestli u AI můžeme použít slova osobitá) na základě získaných poznatků, přičemž tam není nic, co by v počítači nebylo.

Co to pro nás znamená? Když to všechno shrnu do jednoduchého závěru: zatím nehrozí, že bychom byli zaplaveni kvalitními betlémy vytvořenými umělou inteligencí. I když – ještě jsme neprověřovali, jak by to vypadalo ve spojení s 3D tiskárnou. Asi na to také časem dojde. Bereme-li ovšem dnes na vědomí množství dřevěných betlémů vyřezaných laserem, můžeme něco dělat s tím, když se v obchodní nabídce objeví betlémy vytvořené umělou inteligencí?

Myslím si, že ve výtvarné tvorbě čeká umělou inteligenci ještě dlouhá cesta k dokonalosti, ale v textových dovednost to je jinak. I když je fakt, že obrázky a texty vytvářely dvě různé inteligence – nakonec jeden člověk také neumí všechno. Tak posuďte sami - umělá inteligence dostala úkol: Napiš pohádku o vánočním betlému. A tady je:

V dávných dobách, v malém vesničce jménem Sněhobílka, žili lidé v harmonii a míru. V centru vesnice stál krásný vánoční betlém, který představoval radost a spojení mezi lidmi. Byl to symbol naděje, který přinášel štěstí všem obyvatelům vesnice.

Jednoho roku, před Vánoci, se vesničané sešli, aby společně vyzdobili betlém a připravili jej pro příchod vánočního času. Každý z nich přinesl něco speciálního, co by mohlo přispět k jeho kráse – světýlka, zlaté hvězdy, anděly i mnoho dalších vánočních ozdob.

Vesničané se ale nečekaně rozhádali o to, kdo bude betlém zdobit nejlépe. Rozdělili se na dva tábory a začali mezi sebou soutěžit. První skupina se soustředila na nejkrásnější ozdoby, zatímco druhá skupina se zaměřila na vytvoření nejlepších figurinek.

Jak dny ubíhaly, hádky mezi oběma skupinami přerostly ve velký spor, který postupně narušil poklidné soužití vesničanů. A tak místo spolupráce a sdílení vánočního štěstí mezi sebou, se všichni stávali více a více rozděleni.

Na Štědrý den, když vesničané měli slavit vánoční svátky, zůstal betlém nedokončený a srdce obyvatel vesnice byla plná smutku. Lidé ztratili důvěru v sílu vánočního betlému a začali ztrácet i naději. V ten okamžik se však objevil tajemný starý muž, který přišel z daleka. Byl to mudrc jménem Amadeus, který slyšel o sporu ve vesnici a rozhodl se pomoci lidem najít řešení. Amadeus promluvil k oběma skupinám a připomněl jim pravý význam Vánoc a sílu betlému – sjednocení, lásku a naději.

Lidé si uvědomili, že se nechali unést svými rozdíly a že jejich soutěžení poškodilo krásu vánočního betlému. V ten moment všichni spojili síly a společně dokončili výzdobu betlému. První skupina přinesla nejkrásnější ozdoby, zatímco druhá skupina vytvořila nejúžasnější figurky. Společně vytvořili betlém, který byl ještě krásnější a úžasnější než kdy dříve.

Když byl betlém dokončen, Amadeus moudře řekl: "Pamatujte, že vánoční betlém je zde proto, abyste oslavovali radost a lásku, kterou sdílíte společně. Nenechte se unést soutěžením a nerozptylujte svou pozornost od toho, co je skutečně důležité."

Vesničané si uvědomili svou chybu a děkovali Amadeovi za moudrost, kterou jim přinesl. Slíbili, že už nikdy nezapomenou na pravý význam Vánoc a sílu vánočního betlému. Společně oslavili Vánoce se zpěvem koled, sdílením dobrého jídla a radostí ze společně stráveného času.
Poté, co oslavy skončily, se Amadeus rozloučil s vesničany a zmizel stejně tajemně,
jako se objevil. Vesničané však nesmírně vážili jeho moudrost a nikdy nezapomněli
na lekci, kterou se naučili.

Od té doby se vesnice Sněhobílka stala symbolem sjednocení a lásky. Každý rok před Vánoci vesničané společně zdobili vánoční betlém, připomínajíc si tak nejen pravý význam Vánoc, ale také silný příběh, který jim připomínal, jak důležité je spolupracovat a sdílet radost s ostatními.

A tak žili šťastně až do konce svých dnů, oslavujíce lásku, naději a sílu, kterou jim vánoční betlém přinášel.

Docela nás dílo překvapilo. Je to zajímavé, betlém je v centru příběhu, souvisí s Vánocemi, má to výchovnou myšlenku, po stránce obsahu se pohádce dá sotva co vytknout. A je nesporné, že tady ta vlastní tvorba je zcela zřejmá a dojem originality rozhodně budí. Nebo jste někdy slyšeli o vesnici Sněhobílka? Ale název je to pěkný – pohádkový sníh má samozřejmě být bílý. A Amadeus – jméno je z latiny a znamená "boží láska" nebo "milý Bohu". Takže příznačné jméno pro kladnou postavu v betlemářské pohádce.

(Pozn.: text je zde uveden bez oprav – někde tak jsou ne úplně správné nebo neobvyklé formulace; může to být i problém překladu, ale také překládala AI.)

A na závěr, abych nezapomněl na důležitou věc: na základě všech dostupných poznatků zde můžete vidět první obrázky betlémů na světě a přečíst si první betlemářskou pohádku, vytvořené umělou inteligencí. Pamatujte si datum vzniku: 30. březen 2023.